minidev
SİVİL TOPLUM
Çocuk Vakfı’ndan 20 Kasım çocuk hakları günü açıklaması.
YENİ ANAYASA ÇOCUK HAKLARINI DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMALIDIR.
 
·        Yeni taslağın çocuk maddesi ve içeriği çocuk hakları kavrayışı açısından yetersiz.
·        Taslak çocuk maddesinde yaşama ve gelişme hakkına yer verilmediği gibi çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkesinin içeriği de yer almıyor.
 
Çocuk Vakfı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yapılan açıklamada, yeni anayasanın çocuk hakları dikkate alınarak hazırlanması gerektiği bildirildi. Anayasa ve Çocuk Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi veren Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
 
‘‘Türkiye, yeni Anayasa çalışmalarının başladığı bir dönemde çocuk hakları alanında kapsamlı bir başlangıç yapabilir. Yeni Anayasa, çocuk hakları kültürüne dayalı bir içerikle hazırlanabilirse, çocuklar için ortak iyilere ulaşma çabalarından kısa sürede sonuç alınabilir.. Bu ise, çocuk hakları anlayışının Anayasaya yansımasıyla gerçekleşebilir. Yeni Anayasada, yalnızca sorunlara atıf yapılan bir içerik yerine, Devlet’in çocukla bütün yönleriyle sözleşme imzalaması ve taahhütte bulunduğunu beyan etmesi gerekir. Hazırlanacak Anayasada, temel yaklaşımı yansıtan bir madde yanında, genel çerçeve içindeki maddelerde de çocuk konusuna bütün boyutlarıyla ve açık biçimde vurgu yapılması gerekir. Temel madde, Çocuk anayasası kabul edilen Çocuk Hakları’na Dair Sözleşme’nin ana kriterleri olan yaşama, gelişme, korunma ve çocuğun görüşünün alınması yanında, çocuğun öncelikli yüksek yararı ve çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkelerine yer vermedikçe Anayasa, çocuk hakları kavrayışından açıklamaktan uzak kalacaktır.’’
 
Yeni Anayasa taslağının çocuk haklarını sınırlı ölçüde yansıttığını belirten Şirin, açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
‘‘Yeni Anayasa taslağının 44’üncü maddesinin gerekçesi ve  üç fıkralık taslak madde, çocuk haklarını ve çocuk gerçekliğini açıklamaya yeterli değildir. Taslak madde , çocukların himayesi, görüşlerinin alınması, çocuğun yüksek yararı, çocuğun anne-babasıyla ilişki kurma ve sürdürmesine değiniyor. Yaşama, gelişme hakkına yer verilmediği gibi, çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkesi de taslak metinde yer almıyor. Bu haliyle 44’üncü madde ve gerekçesi çocuk hakları felsefesini yansıtmaktan uzaktır.’’
 
Mustafa Ruhi Şirin, yeni Anayasayla birlikte, 31 yasanın da çocuk haklarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Şirin, Çocuk Vakfı’nın çocuk ve yetişkinlerin görüşleri doğrultusunda hazırladığı Anayasa İçin Çocuk Maddesi Önerisi Taslağı konusunda 31 Aralık 2007 tarihine kadar çocuk ve yetişkinlerin görüşlerinin alınacağını, son öneri, taslak maddeyi gerekçesiyle birlikte kamuoyuna ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığına sunacaklarını belirtti.
 
ÇOCUK VAKFI’NIN ÇOCUK VE YETİŞKİNLERİN
GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLADIĞI
ANAYASA İÇİN ÇOCUK MADDESİ ÖNERİSİ TASLAĞI
 
(1)                     İnsan, 18 yaşına kadar çocuktur ve birlikte yaşamaya engel bir durum olmadıkça, anne ve babasıyla aile ortamında büyüme hakkına sahiptir.
 
(2)                     Doğan bütün çocukların yaşaması, eğitilmesi, gelişmelerini sürdürebilmesi; güç koşullara maruz kaldıklarında korunmaları ve hizmet alacakları ortamlardan yararlanabilmeleri ve esenliklerinin sağlaması Devlet’in öncelikli görevidir.
 
(3)                     Her çocuk, hayata iyi bir başlangıç yapabilmek için, medeni, sosyal, kültürel ve ekonomik haklardan eşit ve ayrımcılık gözetilmeden yararlanır; Devlet, haklarını bilen çocukların yetiştirilmesini sağlar.
 
(4)                     Çocuk, kendisini ilgilendiren konularda düşüncelerini serbestçe açıklayabilir, görüş bildirebilir ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalara katılabilir.
 
(5)                     Devlet ve özel kuruluşlarca yapılacak düzenleme ve uygulamalar ile, çocukla ilgili her türlü eylem ve işlemlerde çocuğun yüksek yararı gözetilir.
 
 
   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile uyumlu duruma getirilmesi gereken 32 yasa:
 
1) Anayasa, 2) Çocuk Koruma Yasası(5395), 3) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası(2828), 4) Millî Eğitim Temel Yasası, 5) İlk Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yasa, 6) Siyasi Partiler Yasası, 7) Dernekler Yasası, 8) Türk Ceza Yasası, 9) Ceza Mahkemeleri Usul Yasası, 10) Cezaların İnfazı Hakkında Yasa, 11) Adli Sicil Yasası, 12) Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası, 13) Umumi Hıfzısıhha Yasası, 14) İcra İflas Yasası, 15) Belediye Yasası, 16) Sendikalar Yasası, 17) İş Yasası, 18) Deniz İş Yasası, 19) Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Yasası, 20) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası, 21) Türk Medeni Yasası, 22) Türk Vatandaşlık Yasası, 23) Nüfus Plânlaması Hakkında Yasa, 24) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Yasa, 25) Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Yasa, 26) İskan Yasası, 27) Pasaport Yasası, 28) Polis Vazife ve Selahiyet Yasası, 29) Sınaî Müesseselerinde ve Maden Ocaklarında Meslekî Kurslar Açılmasına Dair Kanun, 30) Basın Kanunu, 31) Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (RTÜK Kanunu), 32) Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(5378) vb...
Zafer Sokağı No:17 34371 Nişantaşı-İstanbul Tel: (0212) 240 23 83 – 240 41 96 Faks:230 01 25
www.cocukvakfi.org.tr   e-mail: [email protected]
 
BU BÖLÜMÜN DİĞER YAZILARI

(Kasım 2007 öncesi)
 


(Kasım 2007 öncesi)


SİVİL TOPLUM
(Arşiv Linkleri)


SİVİL TOPLUM

TÜM S.T.K'LAR


BU SAYFAYI TAVSİYE ET!